Regulamin konkursu VLOGMAS

REGULAMIN KONKURSU NA TIKTOKU I INSTAGRAMIE W DNIACH 01.12-24.12 2023 
 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu na serwisach TikTok i Instagram (zwanym dalej „Konkursem”) jest PPHU Mateusz Stasica, NIP: 5532555913 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwisy TikTok i Instagram, przez co wymienione serwisy są zwolnione z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. TikTok  jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez ByteDance. Instagram  jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms.
 7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na firmowych kontach społecznościowych: https://www.instagram.com/jezyki_jezyczki/ oraz https://www.tiktok.com/@pla_school
 8. Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy o języku angielskim i angielskich bożonarodzeniowych zwyczajach i słówkach, motywacji do nauki języków obcych oraz rozwoju osobistego.
 9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 
 • 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisach TikTok i Instagram, które zaakceptowały niniejszy regulamin (dalej zwany: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 4. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 5. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminów TikTok’a oraz Instagrama
 6. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 7. jest zarejestrowanym Użytkownikiem chociaż jednego z portali TikTok i Instagram; 
 8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 
 • 3. NAGRODA
 1. W Konkursie przewidziano dwadzieścia cztery nagrody za ciekawą odpowiedź na zadane na filmikach przez Organizatora i jego współpracowników pytania. Odpowiedź w przypadku użycia aplikacji TikTok, ma miejsce w komentarzach. Odpowiedź w przypadku użycia aplikacji Instagram, jest w formie odpowiedzi na film wstawiony na relację. Organizator przewiduje również nagrodę dla trzech najbardziej aktywnych uczestników konkursu, którzy zostaną wyznaczeni ostatniego, dwudziestego czwartego dnia konkursu. I tak przewidziano:
 • Nagrody dla trzech najbardziej aktywnych osób: pakiet kursów video [4 KURSY W 1] “Wszystko co jest niezbędne do matury z języka angielskiego”
 
 • Nagrody codzienne: tańsze produkty dostępne w trakcie konkursu na stronie sklepu online  (jeden wybrany przez zwycięzcę z danego dnia) z wykluczeniem 1. [4 KURSY W 1] “Wszystko co jest niezbędne do matury z języka angielskiego” oraz 2. Kurs “Jak się uczyć języków obcych?”
Informacje o produktach na: https://sklep.mateuszstasica.pl  
 1. Organizator zobowiązuje się do przekazania określonych nagród, zgodnie z §3, Ust. 1. 3. Informacja o Nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego w serwisach TikTok i Instagram: https://www.instagram.com/jezyki_jezyczki/ oraz https://www.tiktok.com/@pla_school
 2. Wygranym nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakiekolwiek inne nagrody.
 
 • 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs jest dostępny w formie dwudziestu czterech filmów konkursowych (dalej zwany: „Film Konkursowy“) na portalach społecznościowych TikTok i Instagram: https://www.instagram.com/jezyki_jezyczki/ oraz https://www.tiktok.com/@pla_school
 2. Konkurs trwa od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 24 grudnia 2023 r. 
 
 • 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest odpowiedź na zadane przez Organiztora i jego współpracowników pytanie na Filmie Konkursowym
 2. czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na serwisach społecznościowych TikTok i Instagram Organizatora. 
 3. w czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może przesłać dowolną ilość komentarzy i odpowiedzi konkursowych.
 4. informacje o Zwycięzcy w danym dniu Konkursu, zostaną opublikowane w tym samym dniu kiedy został zamieszczony dany Film Konkursowy i wygrana odpowiedź na niego, do godziny 23:59 na TikTok’u i Instagramie Organizatora.
 5. Informacje o konkursie będą dostępne na TikTok’u i Instagramie pod adresem: https://www.instagram.com/jezyki_jezyczki/ oraz https://www.tiktok.com/@pla_school
  
 • 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalach społecznościowych TikTok i Instagram.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagród decyduje Organizator kierując się ciekawością i zaangażowaniem w wykonanie zadania oraz aktywność podczas konkursu w przypadku trzech większych nagród, opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
 4. Spośród nadesłanych komentarzy i odpowiedzi Organizator wyłoni zwycięzców.
 5. Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na serwisach TikTok lub Instagram lub za pośrednictwem maila na adres: biuro@mateuszstasica.pl,​ w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody do dnia 31 grudnia 2023 roku. Informacja o wygranej zostanie przekazana wygranemu w wiadomości prywatnej na serwisach TikTok lub Instagram, w zależności z którego korzystał odpowiadając na pytanie konkursowe.
 6. Warunkiem odebrania nagród przez Zwycięzcę jest przesłanie do 31 grudnia 2023 r. wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
 7. imię i nazwisko, adres email
 8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane Zwycięzcy do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7,
 10. Nagrody zostaną wysłane za pomocą maila, ponieważ są to produkty wirtualne.
 11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 
 • 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem TikToka lub/i Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:
 4. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu TikTok lub/i Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 5. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami TikTok’a lub/i Instagrama;
 6. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami TikToka lub/i Instagrama kont/profili osób trzecich;
 7. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 8. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie TikTok lub/i Instagram.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platform TikTok i Instagram.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony TikTok lub/i Instagram.
 
 • 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym TikTok lub/i Instagram.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 
 • 9. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 2. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 3. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 
 • 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na TikToku lub/i Instagramie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od dnia wydania ostatnich głównych Nagród (tj. 24 grudnia 2023 r.).
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Reklamacja w formie wiadomości prywatnej na TikToku lub/i Instagramie powinna zawierać dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Konkursu.
 
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2023 r. i obowiązuje do 1 lutego 2023 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na portalach społecznościowych TikTok i Instagram: https://www.instagram.com/jezyki_jezyczki/ oraz https://www.tiktok.com/@pla_school
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://pla-school.pl/regulamin-konkursu-vlogmass/
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).